Sundbåtenes historie

Sundbåten i Kristiansund

«Havna i Kristiansund er byens hjerte, hvor Sundbåten teller pulsslagene.»

("Kristiansund", KOM forlag 2000)

Verdens eldste kollektivtransportselskap

Sundbåtselskapet 1876

Fra "fergemenn" i robåter til motorisert kollektivtransport.

Fire øyer

Så langt tilbake som vi kjenner, har det bodd folk på Kristiansunds øyer. De levde av det de fikk fra havet. Men det var trelasthandelen som skapte grunnlaget for den første veksten. Sent på 1600-tallet lærte folk å tilvirke klippfisk. Den kunnskapen la grunnlaget for over 200 år med velstand.

Starten på 1800-tallet

Transportbehovet mellom byens øyer har alltid vært stort og mange hadde sin egen båt som de rodde for å kommer seg over sundet. Etter hvert som innbyggertallet økte utover på 1800-tallet begynte «fergemenn» å trafikkere mellom sundene. Disse fraktet også varer. Dette ble etter hvert god butikk, og kommunen bestemte seg for å ansette kommunale fergemenn. På midten av 1800-tallet begynte byens innbyggere å ønske seg noe bedre komfort enn det var å sitte i en robåt i all slags vær.

Første båt i trafikk

Kjøpmenn i byen etablerte i 1875 Kristiansund Dampbåtsamlag og den 18. november 1876 satte selskapet sin første båt inn i trafikk. Den het Kvik. Snart etter fulgte to båter til, Rap og Fram. Folk kalte de tre båtene "sundbåter". Selskapet var en suksess fra første stund!

Første verdenskrig

Under første verdenskrig fikk selskapet økonomiske vansker. Høye kullpriser og billettpriser som ikke strakk til førte til at Kristiansund Dampbåtsamlag måtte gi opp og kommunen tok over driften og en flåte på 6 båter. Navnet ble endret til Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen. 

Fra 1918 ble selskapet administrert av havnemyndighetene. I 2001 ble Sundbåtvesenet et KF, eid av Kristiansund kommune, og havnevesenet ble interkommunalt og har ikke lengere noe med sundbåtdriften å gjøre. Kristiansund og Nordmøre havn er i viktig samarbeidspartner for Sundbåten.

Andre verdenskrig

I slutten av april 1940 ble Kristiansund sterkt skadet av tysk bombing og en sundbåt sank ved en av moloene. Under krigen gikk båtene fast til steder utenfor havna. I året 1943-44 transporterte Sundbåtvesenet 2.635.900 passasjerer, noe som fremdeles er den årlige rekorden. 

I 1951 erstattet selskapet myntbillettene ("pollettene") med papirbilletter, og den siste dampbåten ble tatt ut av drift.

Bilen blir konkurrent

I 1958 ble en ny "Rapp" bygget. Den trafikkerer fremdeles havna. I mange år mistet selskapet passasjerer. Hovedgrunnen var at folk hadde råd til å kjøpe sin egen bil. Stadig flere mennesker bodde og arbeidet også utenfor havneområdet. Heldigvis har denne trenden snudd de siste årene. I 1997 valgte byens innbyggere Sundbåten som sitt kulturminne. 

I 2005 bygget selskapet den første nye båten på 40 år. Den heter "Angvik". Sundbåten har vært "byens hjerte" i over 142 år og fraktet over 130 millioner passasjerer over havna

Sundbåten i dag

Siden 1876 har båtene vært i fart på havna i Kristiansund. I 2017 vedtok byens politikere at båten skulle være gratis for reisende på lørdager, et populært tiltak som bidrar til å skape økt aktivitet i sentrum på lørdager. Antall reisende transportert per krone kommunal finansiering økte kraftig!

Fra september 2019 og hele 2020 testet selskapet ut fullskala gratis rutetilbud. Prosjektet ble støttet av midler fra Møre og Romsdal Fylke og "Byen som regional motor". Fra høsten 2021 vedtok kommunestyret å gjøre Sundbåten gratis alle dager, for alle. Nulltakst på havna handler om mye mer enn Sundbåten; det handler om miljø, byutviklng og folkehelse!

Sundbåtvesenet har driftsansvaret for Framnæs. Båten ble bygget av Stiftelsen Framnæs som fortsatt står som eier av båten. Båten er en etterligning i av den gamle «ferga» som trafikkerte som sundbåt fra 1917 til 1951. I likhet med Angvik kan Framnæs leies til selskap og charter på havna og i Nordmørsfjordene.

Årlig frakter båtene hundretusener av passasjerer over havna. Kristiansunds beliggenhet, hvor byen ligger på ulike øyer, gjør det fortsatt attraktivt å bruke sjøen som ferdselsåre. Selskapet har nylig deltatt i et forprosjekt som har sett på mulige løsninger for batteridrevet båtdrift og en mulig utvidelse av rutetilbudet. Sundbåtvesenet ser med optimisme på fremtiden med økt fokus på miljøvennlig transportløsninger og nye etableringer rundt byens flotte havnebasseng

Les om båtene

Dagens og tidligere sundbåter

Se båtene