article

~ Vår spennende historie ~

Så langt tilbake som vi kjenner, har det bodd folk på Kristiansunds øyer. De levde av det de fikk fra havet. Men det var trelasthandelen som skapte grunnlaget for den første veksten. Sent på 1600-tallet lærte folk å tilvirke klippfisk. Den kunnskapen la grunn-laget for over 200 år med velstand.

Transportbehovet mellom byens øyer har alltid vært stort og mange hadde sin egen båt som de rodde for å kommer seg over sundet. Etter hvert som innbyggertallet økte utover på 1800-tallet begynte «fergemenn» å trafikkere mellom sundene. Disse fraktet også varer. Dette ble etter hvert god butikk, og kommunen bestemte seg for å ansette kommunale fergemenn. På midten av 1800-tallet begynte byens innbyggere å ønske seg noe bedre komfort enn det var å sitte i en robåt i all slags vær.

Kjøpmenn i byen etablerte i 1875 Kristiansund Dampbåtsamlag og den 18. november 1876 satte selskapet sin første båt inn i trafikk. Den het Kvik. Snart etter fulgte to båter til, Rap og Fram. Folk kalte de tre båtene "sundbåter". Selskapet var en suksess fra første stund!

Under første verdenskrig fikk selskapet økonomiske vansker. Høye kullpriser og billettpriser som ikke strakk til førte til at Kristiansund Dampbåtsamlag måtte gi opp og kommunen tok over driften og en flåte på 6 båter. Navnet ble endret til Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen. Fra 1928 ble selskapet administrert av havnemyndighetene.

I slutten av april 1940 ble Kristiansund sterkt skadet av tysk bombing og en sundbåt sank ved en av moloene. Under krigen gikk båtene fast til steder utenfor havna. I året 1943-44 transporterte Sundbåtvesenet 2.635.900 passasjerer, noe som fremdeles er den årlige rekorden. I 1951 erstattet selskapet myntbillettene ("pollettene") med papirbilletter, og den siste dampbåten ble tatt ut av drift.

I 1958 ble en ny "Rapp" bygget. Den trafikkerer fremdeles havna. I mange år mistet selskapet passasjerer. Hovedgrunnen var at folk hadde råd til å kjøpe sin egen bil. Stadig flere mennesker bodde og arbeidet også utenfor havneområdet. Heldigvis har denne trenden snudd de siste årene. I 1997 valgte byens innbyggere Sundbåten som sitt kulturminne. I 2005 bygget selskapet den første nye båten på 40 år. Den heter "Angvik". Sundbåten har vært "byens hjerte" i over 135 år og fraktet over 130 millioner passasjerer over havna.

I 2012 går vi inn i vårt 136. år. I flåten har vi Rapp og Angvik. I løpet av 2012 skal Sundbåtvesenet overta driften av Framnæs, en kopi av den gamle "ferga" Framnæs som trafikkerte som sundbåt fra 1916 til 1951. Båten kan leies til sightseeing på havna, selskap m.m. Kontakt Sundbåtvesenet. Stiftelsen Framnæs eier båten og har lagt ned et stor arbeide i mange år for å realisere prosjektet.

Hentet fra boken "Folk på havna - fra fergemenn til Angvik"